×

Figyelmeztetés

The form #3 does not exist or it is not published.Hamarosan jelentkezünk az Ön által megadott elérhetőségek egyikén!

FIGYELEM!

Megrendeléséről az Ön által megadott e-mail címre visszaigazoló levelet kap.

Mindenképp ellenőrizze le a SPAM mappáját is!

Ha Megrendelése után pár perccel nem kap visszaigazoló e-mailt a rendszerünktől, kérem érdeklődjön telefonon, hogy rendelése biztosan megérkezett e?
Telefon: 06 30 25 177 25
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezető rendelkezések

A SZABADAGAZDA KFT. (székhely: 1192 Budapest, Margit utca 9. fszt. 2.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-894922; a továbbiakban: Társaság) számára kiemelt fontosságú cél a www.szabadagazda.hu és a www.sogazda.hu oldal (a továbbiakban: Honlap) látogatói, a Honlapot használó, illetve a Honlapon keresztül megrendelést leadó személyek (a továbbiakban együttesen: Felhasználó vagy Megrendelő) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és a Felhasználó információs önrendelkezési jogának, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelést biztosítása. A Társaság elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak oly módon történő kezelésében, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá ahhoz, hogy a Felhasználó a Honlapot biztonságosan használja. A Társaság a Felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével végzi:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.);
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; és
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.).

A jelen Tájékoztató – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen Tájékoztató, valamint az Infotv. rendelkezései eligazításul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azoknak a Társaság nyilvántartásából való zárolását vagy törlését, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

A jelen Tájékoztató a Honlap felületén mindenkor elérhető és a Honlap használatához, illetve a megrendelésekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakra is.

A jelen Tájékoztató nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a Honlapról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, illetve az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.

2. A kezelt személyes adatok köre

A Társaság csak olyan személyes adatot (így különösen a Megrendelő nevét [cégnevét], címét, postázási címét, adószámát, számlázási adatait, kapcsolattartójának adatait, telefonszámát és e-mail címét) rögzít és kezel, amelyet a Megrendelő – a Honlapon történő megrendelés/ vásárlás során – önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, illetve amelyre vonatkozóan a Megrendelő az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Tájékoztatóban, valamint a Társaság Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak elfogadását is jelenti. A regisztráció, illetve a megrendelés során a személyes adatok Társaság általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Megrendelő felelős.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatása és használata során a Honlap szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a Felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a Felhasználó ún. IP-címe, a Felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Honlapon a Felhasználó látogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Honlap látogatottságára, illetve a Honlap eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat a Társaság a rögzítéstől számított legfeljebb 5 (öt) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ektv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.

3. Az adatkezelő személye

A Felhasználó adatainak kezeléséről és az adatkezelés jogszerűségéről a Társaság gondoskodik.

4. Az adatkezelés célja

A Felhasználó személyes adatait a Társaság csak és kizárólag a Felhasználóval való kapcsolattartás és a megrendelésre vonatkozó számlázás, továbbá – a Felhasználó ilyen tartalmú hozzájárulása esetén – harmadik félnek történő továbbításra és marketing célokra kezeli és használja fel.

5. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság általi adatkezelés jogalapja a Megrendelő általi megrendelés, illetve ennek során a Megrendelő adatai kezeléséhez történő kifejezett írásbeli hozzájárulás, amely egyben a jelen Tájékoztató tartalmának elfogadása is.
A Megrendelő által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaság a jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Megrendelő hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére, ide nem értve azt az esetet, amennyiben az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

A Megrendelő személyes adatainak esetleges továbbítását a Társaság a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

6. Az adatok biztonsága

A Társaság a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a megrendeléshez szükséges mértékben kezeli. A személyes adatokat a Társaság védett szerveren őrzi és minden szükséges, illetve tőle elvárható óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók, adattovábbítás

Az adatrögzítést és kezelést a Társaság, illetve a Társaság tagjai, munkavállalói, megbízottai végzik. A személyes adatokhoz e fenti személyeken kívül más nem férhet hozzá, a személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

A Társaság adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy amennyiben a Megrendelő ehhez igazolható módon hozzájárult.

A Honlap üzemeltetését kizárólag a Társaság látja el, az Infotv. fogalom-meghatározása alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatást nem vesz harmadik személytől igénybe.

8. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

9. Az érintett személy jogai, jogorvoslat

A Megrendelő jogosult tájékoztatást kérni a Társaságtól a Társaság által kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a Felhasználó jelen pontban érkezett kérésére a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb határidőn belül, az Infotv. 15. §-ban foglaltak maradéktalan figyelembevételével, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg, és a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintett Megrendelővel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintett Megrendelőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az érintett Megrendelő személyes adata a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, amennyiben

(i) azoknak kezelése jogellenes;

(ii) ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;

(iii) azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

(iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

(v) a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett Megrendelő a törlést a Társasághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett Megrendelő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Társaság, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Társaság a tiltakozás kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a Társaság írásban, legfeljebb 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Társaság a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Valamennyi érintett Megrendelő, aki úgy véli, hogy a Társaság adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10. Záró rendelkezések

A Társaság a jelen Tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak.

A Társaság fenntartja a jogát arra, hogy a Megrendelő által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Társaság jogosult a Megrendelő bármely, a Társaság által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Megrendelők tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Megrendelő hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a Honlapra történő első látogatás alkalmával válnak hatályossá az adott Megrendelő vonatkozásában.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései merülnek fel a Társaság általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük, forduljon a Társasághoz bizalommal e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A jelen Tájékoztató 2017. október 1. napjától hatályos.

SZABADAGAZDA Kft.

 

 

Újjávarázsoljuk elvadult kertjét.kistraktor

Metsszük, kivágjuk, ifjítjuk növényeit szakértelemmel.

Azonnali elszállítással, profi csapattal, referenciákkal!

Küldjön egy e-mailt pontos címmel, telefonszámmal, és visszahívjuk!

A leegyeztetett, személyes találkozáskor ingyenesen felmérjük a kertet és egyeztetjük az elképzeléseket.

Pár napon belül írásos árajánlatot adunk, vállalási határidővel.

 

Hogy zajlik a munkavégzés!

zoldhulladek013Amennyiben lehetséges 3,5t alatti kisteherautóinkkal melyek kapacitása 12m3, beállunk a kertbe, vagy megállunk a kapuhoz lehető legközelebb.

A keletkezett zöldhulladékot egyből kocsira rakjuk (ha szükséges aprítjuk, kihordjuk) így a kertje azonnal megszabadul a keletkezett nyesedéktől.

Az elvégezendő munkálatokat legyen szó favágásról, gallyazásról, cserje ifjításokról, kaszálásról, bozót írtásról, sövény nyírásról profi Sthil, Husqvarna, Honda gépeinkel végezzük.

Kistraktorunk a nehezebb tereppel is megbirkózik.

Szükség szerint pótoljuk az elöregedett, beteg, kivágott növényeket.

Évek óta nálunk dolgozó, korrekt, lelkiismeretes saját alkalmazottakkal dolgozunk!

 

iveco2

 

SZABADAGAZDA Kft.

I. Általános rendelkezések és felhasználási feltételek, a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya.

A Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a SZABADAGAZDA Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) honlapjának (www.szabadagazda.hu és www.sogazda.hu), a továbbiakban a Honlap), valamint a szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

A Szolgáltató adatai: SZABADAGAZDA KFT.

Székhely: 1192 Budapest, Margit utca 9. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-894922

Adószám: 14235638-2-43

Képviseli: Czinder Viktor ügyvezető

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A jelen ÁSZF értelmében Megrendelőnek minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Honlapon keresztül termékeket, vagy szolgáltatásokat rendel meg. A jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, (a továbbiakban Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.

Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön megállapodások megkötését, esetenként eltérő, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

A Honlap kifejezett, eltérő írásbeli rendelkezése hiányában minden a Honlapon megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Honlapnál nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF sem utal egyéb magatartási kódexre. A Felek kifejezetten kizárják a Szolgáltatónál esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását. A Honlapon keresztül történő megrendelés esetén a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Honlap használatára és termékek megrendelésére vonatkozó ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót, és azok minden pontjával egyetért. Az Adatvédelmi Tájékoztatóban és a jelen ÁSZF-ben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződéses jogviszony nem jön létre.

A Honlap használatával, illetve a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

A jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy a Megrendelő ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt teljes körűen megismerje.

A Honlapon felhasznált védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után. A védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak kizárólag írásbeli hozzájárulással használhatóak fel.

A Szolgáltató az adott helyzetben általában elvárhatóság elvének mentén mindent megtesz a Honlapon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, az esetleges tévedésekért, a Honlap működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Honlapról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.

II. A megrendelhető termékek és szolgáltatások köre, a szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések

 1. A Szolgáltató a Honlapon keresztül megrendelhető termékek (így többek között útszóró só, jégoldó, kálcium klorid granulátum stb.) forgalmazásával foglalkozik. A Honlap kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Honlapon tekinthető meg, míg az egyes termékek/szolgáltatások specifikációja és ára az adott termékre kattintva, vagy a termék alatti leírásban érhető el. A termékekről megjelenített esetleges képek minden esetben csak illusztrációk, melyek a valóságtól eltérhetnek.
 2. A termékek vételára minden esetben magyar forintban feltüntetett, a nettó vételárat és azt terhelő általános forgalmi adót tartalmazza. Az esetlegesen vételár nélkül feltüntetett termékek áráról kapcsolatfelvétel után kaphat információkat.
 3. A Szolgáltató fenntartja a forgalmazott termékek körének, illetve árának megváltoztatásának jogát; a változások a Honlapon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

III. A megrendelés menete a Felek közötti szerződés létrejötte

 1. A Honlapon történő megrendelés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon történik.
 2. A Honlapon történő megrendelésnek feltétele a megrendelőlap megfelelő kitöltése. A megrendelés során esetlegesen megadott téves adatokkal összefüggésben a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (megrendelés során megadott) adatainak valódiságáról az email cím megerősítésével meggyőződjön, és amennyiben a megerősítés sikertelen, úgy a megrendelést törölje, illetve további szolgáltatások nyújtásától elálljon.
 3. A Megrendelő a Honlapon elérhető termékeket a megrendelőlap kitöltését valamint a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését és elfogadását követően a „megrendelés elküldése” gombra kattintással rendelheti meg. A „megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a megrendelése érvényes megrendelésnek minősül, amely alapján a Szolgáltató megkezdi a termék leszállítását. A Megrendeléstől való elállásra a IV. szakaszban részletezett feltételekkel van lehetőség.
 4. A kívánt megrendelésről a Megrendelő visszaigazoló (megerősítő) e-mailt kap, mely tartalmazza a megrendelésre vonatkozó adatokat és a Megrendelő által kitöltött megrendelő lapot. Amennyiben a Megrendelő a „megrendelés elküldése” gomb megnyomását követő 2 (két) órán belül a megrendelésről nem kap visszaigazoló e-mailt, vagy amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát észlel, úgy kérjük, haladéktalanul vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot. A Megrendelés leadásával a Megrendelő vállalja a termék vételárának megfizetését. A megrendelés szerinti termék(ek) vételárának (a továbbiakban Vételár) megfizetésének elmulasztásának jogkövetkezményeit a jelen ÁSZF IV. szakasz 8. pontja tartalmazza.
 5. A Megrendelő a megrendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a Honlap ügyfélszolgálatának e-mailes elérhetőségén, illetve telefonon érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott megrendelési címre hivatkozva.
 6. A Megrendelt termék kiszállítására általános piaci és szállítási körülmények között 3 és 5 munkanapon belül kerül sor, de ettől rövidebb és hosszabb kiszállítási idő is előfordulhat. A kiszállítás időtartamát a Szolgáltatótól független piaci és kereskedelmi körülmények (pl. sóhiány) befolyásolhatják, ezért a Szolgáltató nem vállal garanciát és felelősséget a megrendelt termék kiszállításának elhúzódása miatt, azzal, hogy ilyen esetben (5 munkanapot meghaladó kiszállítás esetén) a Megrendelő érdekmúlásra hivatkozással elállhat a megrendeléstől, amely esetben a Megrendelőt kártérítés nem illeti meg.
 7. A megrendelt termék kiszállítását megelőzően a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megbízott személyek a Megrendelő által a megrendelési lapon megadott telefonos elérhetőségen felveszik a Megrendelővel a kapcsolatot (a továbbiakban Értesítés), és ekkor egyeztetik a felek a megrendelt termék átadás-átvételének – alkalmas – időpontját. Amennyiben a megrendelés leadásától számított 30 (harminc) napon belül, a Megrendelőnek felróható okból nem sikerül alkalmas időpontot leegyeztetni az átadás-átvétel időpontjára vonatkozóan, úgy a Szolgáltató a Megrendelő által leadott megrendelést törli.
 8. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha a Megrendelő által megrendelt termékek, vagy azok egy része nem áll rendelkezésére. A Honlap a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb a megrendelést követő 2 (kettő) munkanapon belül e-mailben vagy telefonos úton tájékoztatja a módosulásról, a Megrendelő pedig ezen tájékoztatás megküldését követő 2 (kettő) munkanapon belül jelezheti a Szolgáltató felé, hogy a terméket a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni.
 9. A Megrendelő a termék kiszállításakor átvételi igazolással igazolja a termék átvételét. Az átvételi igazolásnak a Szolgáltatóhoz történő megérkezését követően a Szolgáltató megküldi a Megrendelőnek a megrendelt és leszállított termék(ek) vételárára vonatkozó számlát az átvételi igazolás másolati példányával együtt. A számlán szereplő összeget a Megrendelő a számlán szereplő fizetési határidőig, a Szolgáltatónak a számlán megjelölt bankszámlaszámára történő banki átutalással köteles megfizetni. Egyéb fizetési módra nincs lehetőség.

IV. Fizetési feltételek, elállás és a fizetés elmulasztásának jogkövetkezményei

 1. A Megrendelő az általa megrendelt termék(ek) vételárát minden esetben magyar forintban, egy összegben, bármilyen jogcímen történő levonás, illetve beszámítás nélkül fizeti meg.
 2. Megrendelő számla ellenében, banki átutalással köteles kiegyenlíteni a termék vételárát a számlán szereplő fizetési határidőig.
 3. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot, vagy feltételt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
 4. Az elállás jogát a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint) jogosult gyakorolni, a vásárlást követő 14 napon belül. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton a Honlap ügyfélszolgálatának e-mail címére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
 5. A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) tartalmazza.
 6. A jogi személyek és a Szolgáltató között létrejött megrendelésekre vonatkozó elállási szándékra az alábbi szabályok az irányadóak:
  (i) fővárosi megrendelés esetén a Megrendelő az Értesítésig (a kiszállítás megkezdéséig) jogosult – következmények nélkül – elállni az általa leadott megrendeléstől;
  (ii) vidéki megrendelések esetén kizárólag a megrendelés leadásának napján (a leadás napján 24:00 óráig) van lehetőség a megrendeléstől való – következmények nélküli – elállásra.
 7. Az elállásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a megrendeléssel felmerült költségeit.
 8. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja a megrendelés szerinti Vételárat megfizetni, úgy a Szolgáltató:
  (i) a Megrendelő megrendelőlapban megadott címére fizetési felszólítást küld;
  (ii) amennyiben a Szolgáltató fizetési felszólításában megjelölt határidőig a Megrendelő nem egyenlíti ki a megrendelt termék(ek) Vételárát, úgy a Szolgáltató által meghatalmazott ügyvéd fizetési felszólítást küld a Megrendelő megrendelőlapban megadott címére. Ebben az esetben az ügyvédi felszólítás ügyvédi munkadíját a Szolgáltató továbbszámlázza a Megrendelő felé, és a Megrendelő a Vételár mellett köteles az ügyvédi munkadíj összegét is megfizetni.
  (iii) amennyiben a Megrendelő a fenti felszólítások ellenére nem egyenlíti ki a fenti összegeket, úgy a Szolgáltató a követelés behajtását egyéb jogi útra tereli, amelynek költségeit a Megrendelőt terhelik.
  Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamat megfizetésére is köteles, amelynek mértékére és szabályaira vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

V. Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Korm. rendelet, szem előtt tartva a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak
 2. A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényes.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Honlapon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. Szolgáltató vállalja, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítása nem eredményez kedvezőtlenebb szerződési feltételeket azon Megrendelő(k)nek, akiknek már leadott, átfutási időn belüli megrendelése van folyamatban.
 4. A jelen ÁSZF rendelkezései valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazhatóságát.
 5. A Honlapon megrendelt termékekkel, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.
 6. A Honlap felhasználói, illetve Megrendelői a jelen ÁSZF-et, a Honlap használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Honlap ügyfélszolgálatához fordulhatnak a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
 7. A Honlap működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) fordulhatnak.


A jelen ÁSZF 2017. október 1. napjától hatályos.

SZABADAGAZDA Kft.

 

Bemutatkozás:

Cégünk 25 éve foglalkozik automata öntözőrendszerek tervezésével, telepítésével és karbantartásával. Az általunk tervezett rendszerek mögött automatizálási, áramlástechnikában jártas, és elektronikai ismeretekkel rendelkező mérnökök állnak.

Az évek során olyan ár érték arányú alkatrészbázist alakítottunk ki a különböző márkákból, hogy az széles körben kielégíti a megrendelők igényeit.

markak

Cégünk Budapesten és környékén vállal öntözőrendszer kiépítést!

kiskert Kiskert postyen Pöstyén

 

Miért éri meg öntözőrendszert kiépíttetni?

 • Akkor és annyi ideig öntözünk amikor szükséges
 • Nem kell az öntözésre időt áldozni, ezért időt takarítunk meg
 • Ha távol vagyunk otthonunktól, nem kell másra bízni a kert öntözését a rendszer ezt elvégzi
 • Mivel optimális időben öntözünk minimális a párolgási veszteség, vízet takarítunk meg
 • Egy mozgásérzékelővel összeépítve riaszthatunk vele a nyári időszakban
 • Az öntözőrendszert manuálisan bekapcsolva kicsit klimatizálhatjuk a kertet
 • A rendszer ellátható almérővel , így a csatornadíjat nem kell fizetni a kiöntözött víz után
 • a rendszert elláthatja kút, elláthatja ciszterna, amit a kút vagy esővíz tölt vagy akár egy puffer tó ami a kert dísze is lehet

pufferto01 pufferto02

Puffer  tó

 

Az automata öntözörendszer felépítése :

1. Vezérlés: A vezérlő és a mágnes szelepek feladata, hogy az egyes szektorokat megfelelő időben és idei ellássa vízzel. A vezérlők lehetnek kültéri ill. beltéri kivitelűek. Léteznek elemmel működő berendezések, ezeket ott használjuk, ahol nincs 230V a területen vagy nagyon körülményes a vezérlőkábelt a szelepekig elvezetni. A vezérléshez esőérzékelő kapcsolható, ami megfelelő csapadék esetén tiltja az öntözést. A vezérlő nyitja a mágnes szelepeket. Ezeken keresztül kapnak vizet a különböző szektorok. A szelepek a talajban vannak elhelyezve műanyag szelepdobozokban.

elemes vezerloElemes vezérlő esoerzekeloEsőérzékelő magneszelepMágnes szelep belteri-vezerloBeltéri vezérlő

 

2. Szórófejek: A kert kialakításától  a különböző kerti berendezések (hinta, medence, stb) elhelyezkedésétől valamint a tájolástól függően alakítjuk ki a rendszert. Az egymástól függetlenül programozható szektorokba mindig az adott területre szükséges szórófejek kerülnek.

A főbb csoportok:

 1. egysugaras forgó szórófejek. Ezeket nagyobb szabad felületek öntözésére használjuk Jellemzően 8- 12 m sugárig. A szórófejek sugara , szóráskép és a szórási szög állítható. Az egysugaras forgó szórófejeknek létezi kisebb változata R= 3,5-4m sugárig.

 2. spray típusú szórófejek. Itt a az egész felületet egyszerre öntözzük. A felület a fúvóka cseréjével változtatható. Léteznek állítható, sávszóró, mikro szóró fúvókák. Ezeknek a kiválasztását mindig a kert adott területe, valamint a rendelkezésre álló víz adatok határozzák meg.. R= 1,5-4,5 m  Sávszóró pl.: 1,2x9m

 3. többsugaras forgó fejek. Ezeknek a szórófejeknek alacsony vízfogyasztásuk miatt ott van jelentősége, ahol minimális vízmennyiség áll rendelkezésre, alacsony nyomás  mellett. Működés közben igen látványos Vízfogyasztás: 1,5-6 liter/perc  R= 3-7m

A szorofejek A B szorofejek B C szorofejek C

 

3. Mikró és csepegtető öntözés: Ahol nem lehetséges a szórófejes öntözés ott csepegtetőcsöves vagy csepegtető gombás vagy mikro pálcás öntözést alkalmazunk. Ezek a területek: részük, virágágyak, vetemény, cserjék, tujasorok, balkonládák, virágládák. Értékesebb növények speciális öntözése csepegtető gombával esővízzel,pl rhododendronok. A csepegtetö cső a talajon fekszik kis műanyag kampókkal van a földre szorítva. A kert kialakításától függően ha szükséges, vagy fenyőkéreggel vagy zúzalékkal vagy kavicsréteggel rejtjük el.

Csepegtető öntözés

 

4. A rendszer kiépítése: A tervezésnél meghatározott átmérőjű KPE csövek kerülnek a talajba nyomás alatti gerinc- illetve a szelepek utáni szárny vezetékek. A cső átmérők meghatározásánál figyelembe vesszük a dinamikus vízadatokat  pl.: 3baros nyomás mellett hány liter víz folyik ki 1 perc alatt. Az árkokat új épülő kertnél általában árokásó géppel ássuk ki. Meglevő kert esetében igyekszünk a lehető legkevesebb megbontással elhelyezni a rendszert. Egy évek során kidolgozott technológiának köszönhetően oly módon tudjuk a gyep alá beépíteni a rendszert, hogy a beavatkozás nyoma szinte azonnal eltűnik.

a rendszer kiepitese 01 a rendszer kiepitese 02

 

Előzetes árajánlat kifejezetten az Ön számára

Kérjük, küldjön egy vázlatot a területről amelyen jelölje be:

 • az északi irányt
 • gyepfelületet
 • járdákat
 • gk. beállót
 • kerti csapot, vízaknát, kutat
 • kerti házikót
 • pavilont
 • medencét
 • homokozót
 • kerti sütőt
 • hintát
 • nagyobb fát
 • sövény vagy tuja sort
 • 230V csatlakozási lehetőség pl.: garázs szerszámkamra vagy kültéri konnektor
 • nagyjából a méreteket, mint az alábbi mintán

Mi ennek alapján adunk egy közelítő árajánlatot az Ön számára.

MintaMinta

 

Társasházi takarítás árkalkulátor


Függőfolyósók takarítása nélkül!